Deklaracja dostępności serwisu www.zzum.pl

Spółka Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zzum.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zzum.pl.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sandra Zienkiewicz, adres poczty elektronicznej biuro@zzum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 322 10 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność architektoniczna

 1. Biuro Zarządu Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich

  Ul. Bohaterów Westerplatte 23
  65-078 Zielona Góra

  telefon: 68 322 10 52

  • Przy wejściu do budynku znajdują się podjazdy dla wózków.
  • Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Biuro znajduje się na I piętrze, w budynku nie ma windy.
 2. Restauracja Palmiarnia

  Wrocławska 12A,
  65-427 Zielona Góra

  telefon: 65 478 45 50

  • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • Schody wejściowe do budynku posiadają podjazd dla wózków. W budynku znajduje się winda, posiadająca oznaczenia w alfabecie Braille’a.
  • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
  • Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.
 3. Miejski Zakład Pogrzebowy

  • Parkingi:

   • Stary cmentarz – 5 miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych,
   • Nowy cmentarz – 5 miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych,
  • Budynki:

   • Stary cmentarz - przejścia między pomieszczeniami bezkolizyjne, płaskie dostępne dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych wydzielona, dostosowana do wjazdu wózkiem. Wejścia na każdą kwaterę umożliwiają wjazd z osobą niepełnosprawną.
   • Nowy cmentarz - wydzielona toaleta zewnętrzna dla niepełnosprawnych zaopatrzona w pochylnię (wjazd bezkolizyjny) oraz w budynku Domu Przedpogrzebowego również wydzielona toaleta dla osób niepełnosprawnych, przejścia między pomieszczeniami bezkolizyjne, płaskie. Główne wejście do Domu Przedpogrzebowego płaskie niestanowiące bariery dla wózka. Wejścia na kwatery dostępne dla osób niepełnosprawnych.
   • Cmentarze na terenach sołectw – brak możliwości skorzystania z toalet – bariera schody. Możliwość korzystania z kwater w celu odwiedzin osób zmarłych.

   Wejście z psem asystującym na teren wszystkich cmentarzy komunalnych – brak przeciwskazań.